Raport primar

COMUNA NOCRICH – JUDEŢUL SIBIU

RAPORT DE ACTIVITATE
AL PRIMARULUI COMUNEI NOCRICH
2014

 

 

 

Nocrichul este menționat în documentele vremurilor sub denumiri puțin diferite: Leuskirch, Luschkirg, Leosch Kirch asu Leschkirch. Aceste denumiri derivă din cuvintele germane: Losch – în traducere ”stuf” sau ”papură” și Kirch- biserică, adică „biserică acoperită cu stuf”.

Localitatea Nocrich din judeţul Sibiu este reşedinţa comunei cu acelaşi nume şi se află situată în podişul Hârtibaciului, pe partea dreaptă a Văii Hârtibaciului, la 32 km de Sibiu şi 28 km de oraşul Agnita. Comuna Nocrich cuprinde 5 sate : Nocrich – 1154 locuitori, Fofeldea – 337 locuitori, se afla la 9 km faţă de sediul Consiliului Local, Ghijasa de Jos – 135 locuitori, situat la 8 km faţă de sediul Consiliului Local, Hosman – 707 locuitori, 8km faţă de sediul Consiliului Local şi Ţichindeal – 150 locuitori, situat la 7-8 km faţă de sediul Consiliului Local. Comuna se învecinează cu: la nord – dealul Alțînei, la sud – dealul Târgului, la est – dealul Marpodului, la vest – pădurea Ghijasei.

Există  unități de prelucrare a lemnului,de prelucrare a laptelui, precum și o fabrică în satul Hosman. Aceste întreprinderi au o contribuție importantă în creșterea economică. Cele mai importante întreprinderi sunt deținute de propietari străini .

În zonă există brutării care produc pâine și produse de panificație tradiționale și întreprinderi de produse lactate; produsele se bucură de un real succes, piața este extrem de receptivă.

Suprafața totală a comunei este de 11.593 hectare din care 11.424 hectare extravilan si 169 hectare intravilan.

Consiliul local al comunei Nocrich, în anul 2014 a avut ca principală preocupare și a acționat pentru îmbunatățirea condițiilor de trai ale cetățenilor,organizarea și gestionarea problematicii asistenței sociale, a relațiilor publice, a petițiilor și accesul liber al cetățenilor la informații publice, participarea la acțiunile pe care le implică coordonarea activității serviciilor publice din subordine.

Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,voi prezenta pe scurt, modul în care a fost organizată și condusă activitatea aparatului propriu la nivelul comunei Nocrich, în anul 2014.

Preocuparea mea principală, în cel de-al șaselea an de mandat ca primar al comunei, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei comunei Nocrich, a Consiliului Local Nocrich, în anul 2014 a fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor din Nocrich, vizând:

 • dezvoltarea infrastructurii comunei Nocrich, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în „Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Nocrich”, atragerea de investitori, repararea şi întreţinerea drumurilor din comună, în limita bugetului local;
 • asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică;
 • eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Nocrich, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii;
 • organizarea de festivaluri, manifestări cultural-distractive cu scopul de a dezvolta componența culturală  şi socială a vieţii cetăţenilor din comuna Nocrich;
 • legătura de colaborare permanentă cu viceprimarul comunei Nocrich, domnul Musoaie Adrian se concretizează prin îndeplinirea cu responsabilitate a îndatoririlor ce-i revin prin fişa postului;
 • participarea concretă la stabilirea strategiei de dezvoltare a comunei, acordarea de audienţe şi rezolvarea, pe cât posibil, a doleanţelor cetăţenilor.

 

In anul 2014 , Consiliului local al comunei Nocrich s-a întrunit  în 12 ședinte ordinare și 2 ședințe extraordinare,adoptând un număr de 68  hotărâri .

Pe ordinea de zi a Şedinţelor Ordinare, ţinute lunar de Consiliul Local Nocrich, au fost iniţiate principalele probleme de necesitate maximă ale administraţiei publice locale în îndeplinirea atribuţiilor conferite de Lege, care se regăsesc în problemele care au fost deja duse la îndeplinire și care se menţionează în continuare.

In calitate de Primar al comunei Nocrich și de șef al administrației publice locale, am emis un număr de 561 dispoziţii cu caracter individual si normativ prin care am urmărit soluţionarea operativă a problemelor curente în aplicarea legislaţiei în vigoare și de aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Nocrich.

În colaborare cu funcţionarii publici ai compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei, am implementat si imbunatatit Sistemul de Control Intern Managerial si am rezolvat în cursul anului 2014 un număr însemnat de probleme pentru persoanele fizice și  pentru persoanele juridice din comuna Nocrich  după cum urmează:

 

 

Secretar Unitatea Administrativ Teritorială Nocrich

 

 1. Activitatea de înregistrare şi comunicare către servicii şi persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor primarului comunei Nocrich, precum și a hotărârilor de consiliu local.

Această activitate s-a materializat prin:

 • înregistrarea în Registrul de evidenţă a dispoziţiilor a unui număr 561 dispoziţii ale Primarului comunei Nocrich;

 • inregistrarea in Registrul de evidență a hotărârilor Consiliului Local a unui numar de 68 hotărâri ale Consiliului Local Nocrich, asigurarea pregătirii şedinţelor consiliului local şi a şedinţelor comisiilor de specialitate ale acestuia, gestionarea documentelor care decurg din activitatea consiliului, îndeplinirea procedurilor legale privind elaborarea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;

 • asigurarea comunicării acestora Instituţiei Prefectului judeţului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate şi comunicarea dispoziţiilor birourilor, compartimentelor şi persoanelor desemnate pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a acestora, precum şi comunicarea către persoanele fizice sau juridice nominalizate în fiecare dispoziţie;

 • asigurarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la solicitarea acesteia, a documentelor şi actelor precum şi a clarificărilor în legătură cu soluţionarea dosarelor conform Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • asigurarea, pentru compartimente, birouri, a materialelor pentru documentare, la solicitarea acestora;

 1. Activitatea de înregistrare în registrul special a Contractelor de arendă a unui numar de 110 contracte;

 2. Conform OG nr.1/1992, HG nr.269/2001 și Ordinului nr.95136- 282-/712-10-806 pentru aprobarea normelor tehnice privind completarea registrului agricol, coordonează, verifică și raspunde de modul de completare și de ținerea la zi a registrului agricol;

 3. Activitatea de eliberare a adeverințelor pentru exercitarea dreptului de preemțiune la Notariatul Public;

 4. Întocmirea raspunsului la petiții, sesizări, etc.Colaborarea dintre primar şi secretar      s-a desfăşurat în condiţii amiabile stabilindu-se relaţii bazate pe respectarea îndatoririlor din fişa postului şi respect reciproc.

 5. Înregistrarea în registrul de intrare-ieșire a 6570 numere;

 6. Primirea și înregistrarea unui mare număr de  facturi și direcționarea acestora către Compartimentul de contabilitate;

 7. Înregistrarea unui mare număr de  confirmări de primire a debitelor privind amenzile contravenționale și înaintarea acestora către Compartimentul de impozite și  taxe;

 8. Primirea și expedierea de fax-uri;

 9. Primirea și expedierea corespondenței;

 10. Răspuns solicitărilor telefonice atât din interior cât și din exterior;

 11. Evidența e-mail-urilor primite și expediate de pe adresa oficială a Primariei Nocrich;

Stare civilă

S-au întocmit :

 • 9 acte de naștere din care 2 înregistrări tardive și 6 transcrieri,

 • 19 acte de căsătorie și

 • 20 de acte de deces.

S-au eliberat:

 • 53 de certificate de naștere,

 • 30 de certificate de căsătorie și

 • 36 de certificate de deces.

 

Buget-finanțe contabilitate

 

Bugetul Comunei Nocrich, pe anul 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 31.01.2014 și rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr.22 din 31.03.2014, H.C.L nr.37 din 08.07.2014, H.C.L nr.50 din  24.09.2014, H.C.L nr.61 din 24.10.2014, H.C.L nr.64 din 26.11.2014 și H.C.L nr.66 din 15.12.2014. a fost elaborat și aprobat  în conformitate cu   prevederile art.1 alin.(2)., art.19 alin(1) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, ale art.9 alin.(7) din O.U.G nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 precum și  Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/2013, cu respectarea dispozițiilor legale privind constiutuirea veniturilor și efectuarea cheltuielilor, acoperind în bună măsură cheltuielile pentru activitatea proprie și funcționarea normală a unităților aflate în subordinea consililui local și finanțate din bugetul local, precum și pentru realizarea unor lucrări de investiții cuprinse în programul de dezvoltare a comunei Nocrich.

                  Menționăm că pentru anul 2014 s-au prevăzut venituri în sumă totală de 5.770.080 lei, realizându-se 5.133.127 lei, gradul de realizare a veniturilor pe total fiind de 88,96 %, din care sume prevăzute la venituri proprii 3.220.960 lei , realizându-se 2.791.164 lei cu un grad de realizare pe total de 86.66%.

                    Cheltuielile aprobate în bugetul pe anul 2014, structurate pe capitole de cheltuieli se prezintă astfel:

CAPITOL

PREVĂZUT

2014

REALIZAT

     31.12.2014

      %

1.Autorități publice

    593.860

    569.342

95,87

2.Alte servicii publice generale(fd.rezervă)

        9.270

               0

3.Tranzacții privind datoria publica

    264.920

    264.914

     100

4.Apărare, ordine publică și siguranța natională

      53.300

      51.229

96,11

5.Învățământ

 1.739.730

 1.705.866

98,05

6.Sănătate

      34.230

      32.039

93,60

7.Cultură,recreere și religie

    369.750

    347.421

93,96

8.Asigurări și asistența socială

    396.620

    345.244

87,05

9.Locuințe, servicii și dezvoltare publică

 1.903.220

 1.511.664

79,43

10.Protecția mediului

    830.520

    513.741

61,86

11.Agricultură. silvicultură și vânătoare

      49.340

      48.340

97,97

12.Transporturi

    481.890

    362.127

75,15

TOTAL

 5.896.130

 5.238.186

88,84

 

                      La data de 04.11.2014 s-a semnat contractul de finanțare nr.C413322011273486701 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile programului național pentru dezvoltare rurală România,  pentru proiectul “Dotare gospodărie comunală Comuna Nocrich”, proiect care se va derula până la data de 30.09.2015 și vizează achiziția unui tractor cu utilaje, respectiv, remorcă, troliu forestier, lamă zapadă, tocator pentru pașuni, tocător braț lateral și vidanjă în valoare de 468.755 lei, echivalentul a 85.789 euro la cursul valutar din data semnării contractului.Având în vedere că data semnarii contractului de finanțare a fost în penultima lună a anului financiar, procedura de licitație și achiziția efectivă a acestor dotarii se va efectua în anul financiar 2015.

                       La data de 31.12.2014, Comuna Nocrich nu a înregistrat plăți restante.

                       Ponderea serviciului datoriei publice locale în totalul execuției cheltuielilor bugetului local pe anul 2014 este de 5,06 % , achitindu-se ratele si dobânzile datorate pe anul 2014 conform prevederilor contractului de credit pe termen lung încheiat cu CEC Bank SA Sibiu pentru împrumutul contractat în anul 2010, utilizat pentru introducerea rețelei de apă și canalizare în localitatile Nocrich și Hosman.

Urbanism

În cadrul compartimentului urbanism, în anul 2014 au fost întocmite și  eliberate un număr de :

 • 37 certificate de urbanism;

 • 17  autorizații de construire;

 •  2   autorizații de desfiintare;

 •  2 certificate de nomenclatură stradală;

 • 3 procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor;

 • 8 certificate de notarea construcțiilor în cartea funciară.

Achiziții publice

 1. Întocmirea programului anual de achizitii publice;

 2. Întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de achiziție publică care sunt cuprinse în programul anual de achiziții publice;

 3. Întocmirea documentelor necesare pentru:

 • anunțul de intenție, anunțurile de participare și de atribuire a contractelor de achiziție publică, transmiterea lor spre publicare, în SEAP în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

 • justificarea procedurilor, altele decât licitația deschisă și restrânsă;

 • justificarea cerințelor de calificare și a criteriului de atribuire;

 • justificarea factorilor de evaluare;

 • dosarul achiziției publice.

 1. Întocmirea și transmiterea, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, a răspunsurilor pentru toate clarificările solicitate de ofertanții care au obținut în condițiile legii documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

 2. Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire pentru obiectivele din cadrul programului anual de achiziții (deschidere oferte, solicitări informații și documente de la ofertanții participanți la procedură, dacă este cazul, analiza ofertelor, desemnarea ofertei câștigătoare, întocmirea și semnarea proceselor verbale intermediare, comunicarea rezultatului proceduri);

 3. Întocmirea contractelor de achiziții publice, cu ofertanții ale căror oferte au fost stabilite caștigătoare de către comisia de evaluare, semnarea acestora de către părțile contractante, înregistrarea și distribuirea acestora celor implicate în derularea și urmărirea lor cât și Direcției economice pentru efectuarea plăților;

 4. Întocmirea și transmiterea, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, a documentelor solicitate de către C.N.S.C. Bucuresti în vederea soluționării contestațiilor făcute de către ofertanții participanți la procedurile de atribuire;

 5. Întocmirea și transmiterea, conform prevederilor OUG 34/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a documentelor solicitate de către unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice pentru procedurile de achiziție care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire;

 6. Întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziție publică pentru toate procedurile derulate și finalizate. Predarea dosarelor de achiziție publică la arhivă;

 7. Actualizarea programului anual de achiziții publice în conformitate cu rectificările de buget din cursul anului;

 8. Asigurarea legăturii cu toate compartimentele, din cadrul primăriei în realizarea obiectivelor din cadrul programului anual de achiziții;

 9. Întocmirea și transmiterea corespondenței către toți factorii implicați în atribuirea contractelor de achiziți publice (autoritatea de reglementare, operatorii economici/ofertanți).

Registrul agricol

 

Registrul  Agricol  este  documentul  oficial  al  Instituției Primăriei   de  evidență  :

 • a  terenurilor  și persoanelor  de  pe  raza  Comunei,

 • a  modului   de  utilizare  a  parcelelor agricole și a suprefetelor cultivate de teren,

 • efectivele  de  animale, utilajele  agricole  și  construcțiile  gospodărești.

 

Aceste  date  completate  în  Registrul  Agricol   sunt  înscrise atât pe suport  de hârtie cât  și  în  format  electronic, constituie un sistem informațional  statistic și potrivit  căruia se organizează  recensămintele,  înfăptuirea  pe  plan  local   a   unor  programe  de  politică  agrară,  fiscală,  socială, sanitară  și  școlară.

 

In  baza  datelor  din  Registrul  Agricol   se  emit  documente doveditoare privind  :

 • atât   proprietatea  asupra  animalelor  și păsărilor, a  produselor obținute de  la acestea  și de pe terenurile  cultivate cât și în vederea vânzării  produselor pe baza  Certificatului  de  producător;

 • starea  materială , componența  gospodăriei,  circulația  terenurilor  și a persoanelor, statutul  și  deținerea terenurilor(  proprietate, arendă, chirie, în folosință),  gradul de rudenie  a  membrilor  gospodăriei   si  conform  cărora se constituie  situații  de protecție și răspundere socială cum  sunt  programele de   somaj,  ajutorul social, alocație complementară,  anchete prin sondaj  de verificare a situației  reale cu  cea  existentă  în  evidența  Registrului  Agricol.

 

Datele  cuprinse  în  Registrul  Agricol  se  completează și  sunt ținute la zi pentru  actualizare și  pentru a corespunde cu situația  reală.

 

Registrele  Agricole se păstrează  pe  suport de hârtie în volume sigilate, semnate și  parafate   împotriva   sustragerii   filelor  acestora  sau înlocuirii,  sunt  numerotate  paginile și volumele de registre  pentru  terenurile aferente comunei  și  volumele pentru terenurile ai căror  proprietari au domiciliul în  alte  localități, volumele care cuprind  terenurile  deținute de societățile comerciale.

 

Informațiile Registrelor  Agricole  au  fost   completate  în  anul  2014 și  într-un  program  informatic  pe  calculator împotriva degradării, distrugerii sau pierderii acestora ,  constituind  baza de date informatice   a  situației  regăsită   în  volumele registrelor agricole, a  modificărilor și  înscrierilor intervenite pe  parcursul  timpului  privind  starea  materială  în  cadrul  gospodăriei  peroanelor  din  comună.

Pe  suport  de  hartie registrele agricole se comasează  intr-un  numar  de  17  volume  pentru  comuna  Nocrich, dintre care   1 volum  pentru  Societatile  Comerciale,  2  volume  pentru  ”strainași”- persoane cu  domiciliul  in  alte  localități  și  cu  teren  pe  raza  comunei  Nocrich.

Pentru   perioada  anului   2014  au  fost   întocmite   documente  doveditoare  privind   situația  materială   și  venitul  agricol  conform  datelor  registrului  agricol  astfel:

-completări-înregistrări registre agricole,

-ţinerea registrelor agricole în format electronic,

-deplasări în teren în vederea efectuării recensământului animalelor :

 • la Fofeldea avem un efectiv de : 106 bovine adulte, 2999 ovine adulte și 4 caprine adulte;

 • la Hosman: 76 bovine adulte, 3497 ovine adulte 193 caprine adulte;

 • la Nocrich : 464 bovine adulte, 5412 ovine adulte 473 caprine adulte;

 • la Tichindeal :38 bovine adulte, 802 ovine adulte , 300 caprine adulte

 • la Ghijasa de Jos: 20 bovine adulte 1200 ovine adulte , 5 caprine adulte

-eliberarea unor adeverinţe necesare la APIA ,în numar de aproximativ 215 ,obținerea de cărți de identitate și altele,

-înregistrarea de contracte de vânzare-cumpărare,donaţii,moşteniri și arendă, precum și acte adiționale ale acestora (în numar de 110),

– eliberarea a 18 certificate de producător.

Comisia locală de fond funciar:

 

Printre obiectivele principale desfășurate în anul 2014 au fost:

 • continuarea măsurării suprafețelor de teren agricol, respectiv suprafețe de teren arabil conform Legii nr.18/1991;

 • s-a finalizat inventarierea tuturor suprafețelor de teren agricol din extravilan conform Legii nr.165/2013;

 • pentru acordarea de plăți în cadrul schemelor de sprijin pe hectar a fost depusă documentația pentru suprafața eligibilă de 1893 ha pașune localitatea Nocrich , din care : Nocrich 504.1 ha , Hosman 752 ha , Fofeldea 401.62 ha, Ghijasa de jos 48.68 ha , Tichindeal 186.6 ha

 • pășunea din localitatile 1443.69 ha .a fost predată crescatorilor de animale;

 • au fost rectificate 14 titluri de proprietate si s-a depus documentația pentru obținerea unui duplicat;

 • la solicitarea ANRP București au fost completate 6 dosare cu documentele solicitate;

 

Asistenţă comunitară

 

În cadrul compartimentului de asistență comunitară al Comunei Nocrich s-au efectuat diverse activități precum :

 • Identificarea problemelor medico-sociale ale comunității

 • Educația pentru sănătate și profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viață și mediu sănătos

 • Mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice

 • Promovarea sănătății reproducerii și planificării familiale

 • Ingrijirea și asistența medicală la domiciliu , curative și de recuperare , în vederea reinserției sociale

 • Acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu

 • Culegerea datelor despre sănătatea famililor din teritoriu

 • Identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a 38 gravide din care 32 cu risc, în colaborare cu medicul de familie și asistenta din cadrul cabinetului medical , pentru asigurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou- născutului

 • Efectuarea de vizite la domiciliul a 42 lăuze, timp de 6 săptămâni zilnic pentru a evita complicațiile care ar putea apărea,  recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și a 42  nou-nascuți, zilnic

 • În cazul problemelor sociale s-a discutat cu asistentul social din cadrul Comunei Nocrich și al organelor competente

 • Supravegherea în mod activ a 42 sugari, pansament ombilical, supravegherea primei băi la domiciliu și a 120  copii mici

 • Promovarea necesității alăptării la sân și practicile corecte și nutritive

 • Participarea în echipe la desfășurarea diferitelor activități colective

 • Participarea la diferite măsuri de prevenire și combatere a focarelor de infecție

 • Supravegherea stictă a persoanelor vârstnice, singure, atât pentru alimentație cât și urmărirea persoanelor de a-și lua medicamentația la timp

 • Semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților pe teren

 • Urmărirea și supravegherea în mod activ a persoanelor din evidența specială ( TBC , HIV , SIDA , premature , anemice )

 • Urmărirea și înscrierea persoanelor neînscrise pe lista medicului de familie și înscrierea acestora

 • Preocuparea în mod activ, în urma semnalării cazurilor de violență domestică , a cazurilor de abuz , a bolnavilor cronici, a persoanelor cu handicap

 • Urmărirea , supravegherea la domiciliu a persoanelor imobilizate la pat

 • Urgențe medico- sanitare și tratamente curative  zilnice recomandate de medicul de familie și specialist

 • Gravide 38

 • Lauze 42

 • Nou născuți 42

 • Bolnavi psihici – 50

 • Astm bronșic – 38

 • Boala ulceroasă – 27

 • Boli cerebro vasculare – 22

 • CICD – 74

 • HTA – 165

 • Cardiopatii reumatismale cornice 15

 • Cord pulmonar cronic 6

 • Ciroze Hepatice cronice  – 21

 • Diabet zaharat – 42

 • Epilepsie adulti – 22

 • Epilepsie copii – 11

 • Insuficiență renală – 7

 • Tumori maligne – 21

 • Astm bronșic copii – 4

 • Handicap 40

 • Urgențe aproximativ 2 pe săptămână

Asistența socială

 

 • PROTECȚIA COPILULUI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

                În cadrul Colectivului de Autoritate Tutelară și asistență socială al comunei Nocrich s-au efectuat anchete sociale solicitate de organele competente, DGASPC , Judecătorie , poliție și alte organe de cercetare penală . Pentru reevaluarea dosarelor minorilor aflați în anul 2014 instituționalizați într-o formă de plasament, s-au efectuat anchete la domiciliul părinților acestora , căutându-se și analizându-se posibilitatea reintegrării acestora în familie sau familia lărgită . Din cauza situației precare a famililor acestora și datorită faptului că acești minori provin, de regulă, din familii dezorganizate cu venituri foarte mici, la finele anului 2014 avem înregistrați un număr de 7 tineri aflați sub o formă de ocrotire și anume:

       -2 copii -cu handicap internați în Complexul cu dizabilități Mediaș,

       – 3 tineri la Centrul de Plasament,,Prichindelul”- Sibiu ,

       -2 la centrul ,,SOS “ Cisnădie .

 

În cadrul autorității tutelare de la nivelul comunei Nocrich se urmăresc :

 

– obiectivele generale ale strategiei în domeniul protecției și promovării dreptului copilului și a măsurilor de tip familial ;

– respectarea condițiilor prevăzute de  standardele care asigură prevenirea separării copilului de familia sa, pentru funcționarea serviciilor;

– sensibilizarea comunității privind problematica copilului cu dizabilități și promovarea drepturilor copilului;

– identificarea copiilor străzii,  prevenirea și combaterea acțiunilor și comportamentelor de tip delincvent ale copiilor;

– prevenirea abandonului școlar din motive economice, asigurarea de locuri de joacă prin amenajarea locurilor de joacă pentru copii din Comuna Nocrich;

– prevenirera delicvenței juvenile prin programe de infomare efectuate cu sprijinul Postului de Poliție și al Școlii cu clasele l-VIII- Nocrich.

 • PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

      La începutul anului 2014 aveam încadrate un numar de 8 persoane cu asistenți personali și 10 persoane cu indemnizație cuvenită adultului cu handicap grav, iar la sfârșitul anului 2014 aveam în plată un numar de 10 asistenți personali din care pentru persoane adulte 5 și  pentru minori 5 și 10 cu indemnizații cuvenite adultului cu handicap grav sau părinților copilului cu handicap grav din care 8 beneficieri sunt pensoane adulte și 2 sunt copii cu handicap grav. Pe parcursul anului fiind modificări în sensul că au fost încetări datorită decesului personei cu handicap și dosare noi pentru persoanele care au fost încadrate în grad de handicap grav cu însoțitor .

       Având în vedere faptul că nu avem posibilitatea de a asigura înlocuitori ai asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe perioada efectuări concediului de odihnă al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav și nici găzduirea acestora în centre de tip respiro în conformitate cu prevederile legii 448/2006 și pentru anul 2014 am optat pentru acordarea indemnizației conform art .36 alin (i)) care este echivalentă cu salariul net al asistentului personal și care a fost plătită în luna ianuarie 2015 .

      Din punct de vedere al instruirii asistenților personali nu avem persoane care au participat la cursuri de pregătire specializate dar periodic împreună cu personalul medical al comunei, efectuăm instruirea asistenților personali în vederea asigurării unei îngrijiri corespunzatoare a persoanelor cu handicap grav.

    Periodic s-au efectuat vizite la domiciliul persoanelor cu hanclicap grav în vederea constatării modului în care sunt îngrijite persoanele cu handicap de către asistenții personali și nu am depistat probleme deosebite .

     Pentru toate aceste persoane am întocmit și înaintat catre DGASPC dosarele pentru punerea în plată a acestora și pentru a putea beneficia de toate facilitățile de care beneficiază persoanele cu handicap conform Legii 448/2006 privind  protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav. În decursul anului 2014, la nivelul compartimentului de asistență socială s-au întocmit anchete sociale pentru toate persoanele cu handicap, la cererea acestora, în vederea revizuirii anuale a certificatelor de încadrare în grad de handicap și, de asemenea, am înaintat spre aprobare DGASPC-Sibiu .

 • VENITUL MINIM GARANTAT

Venitul minim garantat este ajutorul social acordat persoanelor defavorizate social, datorită condiților economice și sociale înregistrate în societate în aproape majoritatea localităților din țara noastră, soluțiile regăsite în ameliorarea acestui fenomen sunt constatate prin prevederile Legii nr. 416/2001, republicată.  Problemele recunoscute și soluționate de către Primaria Comunei Nocrich, se realizează prin aplicabilitatea normelor Legii nr. 416/2001,cu completările și modificările ulterioare, ce au în vedere problemele sociale referitoare la venitul material de care societatea defavorizată nu dispune, neavând mijloace de existență necesare traiului decent de care toată lumea ar trebui să beneficieze și să se bucure în zilele noastre. S-a dispus efectiv, la soluțiile economice, unui venit minim garantat, ce se alocă acestor cazuri sociale, ca masură a atenuări condiției subexistenței și situațiilor defavorizate din comună. In decursul anului 2014, au fost înregistrate o medie de 250 cazuri de familii și persoane singure defavorizate social, a căror situație este în continuere reabilitată prin mijlocul măsurilor de acordare a unui venit minim garantat conform prevederilor Legii nr.416/2001.Suma acordată cu titlu de ajutor social, în decursul anului 2014 , a fost de

767. 930 lei,aferentă lunilor ianuarie 2014 – decembrie 2014, plata efectuându-se în funcție de orele efectuate de către beneficiarii venitului minim garantat, plata asigurandu-se de către AJPIS SIBIU . Ajutorul de încălzire s-a acordat integral în perioada sezonului rece noiembrie 2014 – martie 2015, în sumă de 45. 381 lei de la Bugetul de stat conform Ordonanței 70/2006 și de  81.200 lei de la Bugetul Local conform Legii 416/2001 . În același an au fost înregistrate o medie de 250 cazuri de familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei,conform Legii 277/2010, o altă formă de ajutor pentru familiile cu venituri mici ai căror copii minori urmează cursurile școlare. Alte situații pentru care s-a constatat necesitatea acordării acestui venit material disponibil, asigurării unui trai minimal existențial, sunt beneficiarii cu familii numeroase , în care se găsesc mulți copii la care, de asemenea, trebuie urmărită îngrijirea acestora, orientarea acestora spre frecventarea cursurilor școlare, educarea, și asigurarea curățeniei acestora într-un mediu predispus concordanței mediului familial cu cel școlar, ca aceștia să se încadreze în sistemul educațional al învățământului obligatoriu de 10 clase. Treptat, numărul cererilor soluționate, privind acordarea de ajutor social a crescut, concretizându-se astfel faptul că societatea are din ce în ce mai multă nevoie de sprijinul și atenția acordată de către instituțiile statului . Urmare a acestora, se

proprii, profitoare individului și familiei slab dezvoltate economic și dezavantajate. În acest sens s-a recurs la încadrarea multor persoane singure și membri ai familiilor beneficiare  ale venitului minim garantat în câmpul muncii, oferidu-se acestora locuri de muncă potrivit caracteristicilor și posibilităților acestora de muncă . Prin intermediul personalului de asistență socială  al Primariei Comunei Nocrich,  s-a realizat până în prezent un stadiu foarte bun al întocmirii și deținerii de acte de identitate ale  locuitorilor fără acte de naștere și cărți de identitate de pe raza Comunei Nocrich, în special al acelor persoane defavorizate la care  s-a și întocmit dosar ca să poată beneficia de venitul minim garantat.

     Acestea sunt câteva dintre problemele cu care societatea defavorizată se confruntă mai des,urmărindu-se promovarea studiului și frecventarea cursurilor școlare de către copiii de vârstă școlară, precum și  orientarea acestora spre educație și mediu școlar.

În anul 2014 activitatea compartimentului de asistență socială s-a concretizat și prin întocmirea următoarelor dosare și anchete:

 • Alocatii de stat depuse                                                    –  45 dosare

 • Schimbarea reprezentantului legal la alocația de stat       – 13 dosare

 • Schimbarea domiciliul alocației stat                                 –  1 dosar

 • Acordarea indemnizație de creștere copil de 2 ani           – 9 dosare

 • Acordarea drepturilor OUG 111/2010 privind completarea și modificarea Legii 448/2006                                                                                                             –  1dosar

 • Anchete sociale și psihosociale pentru judecătorie         – 33 anchete

 • Anchete  sociale școalare pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare  în cadrul Programului ‘’EURO 200 “

                                                                                          – 31 anchete

 • Adeverințe necesare pentru spital, dispensarul uman, beneficiarilor de VMG.

Protecţie civilă şi P.S.I.

S-a monitorizat şi s-a asigurat permanenţa pe timpul situaţiilor de urgenţă. Pe linie P.S.I., în anul 2014, prin grija I.J.S.U., s-au asigurat tematicile de instruire şi regulamentul de funcţionare pe suport magnetic şi echipa de voluntari, condusă de șeful serviciului de voluntariat, sub atenta coordonare a viceprimarului comunei;

Domnul Hidu Ioan, responsabil cu situațiile de urgență în anul 2014, a realizat:

-întocmirea documentelor,adreselor,planurilor privind managementul situaţiilor de urgenţă şi transmiterea acestora către ISU Sibiu,

-participarea la stingerea a 2 incendii,

-s-au efectuat  controale la gospodăriile populaţiei în vederea prevenirii incendiilor.

– a participat la toate instruirile care se organizează de către ISU Sibiu.

Acţiuni cultural-artistice, sportive şi distractive:

 

                                        Monument istoric – Ziua Eroilor

În parcul Comunei Nocrich este un Monument al Eroilor căzuti în cele două razboiae mondiale . Anual de Înaltarea Domnului, sărbatoare creștină, se organizează de către primărie,biserică și școală, o festivitate de cinstire a eroilor din cele două razboaie mondiale.

 • Căminul cultural

În cursul anului 2014, la Căminul Cultural Nocrich s-au desfăşurat mai multe evenimente culturale, care se constituie în servicii culturale pentru comunitate.

În 27 aprilie 2014, în colaborare cu Consiliul Local , Primăria Nocrich şi Şcoala gimnazială Nocrich, Asociaţia s-a implicat în organizarea evenimentului „Festivalul hârtibăcenilor” ţinut la Nocrich, prezentând o echipă de dansuri populare româneşti, solişti vocali, solişti instrumentişti şi reprezentanţi ai asociaţiei „Elijah” din Hosman. Fondurile necesare au fost asigurate de Consiliul Local şi Primăria Nocrich.

În 30 mai 2014, Consiliul Local şi Primăria Nocrich au asigurat fondurile necesare proiectului,,Filmare pentru postul HORA-TV,,. Menţionăm că toate secvenţele din filmare (o oră) au fost realizate prin activitatea prof.Mihuleţ Achim, preşedintele Asociaţiei Culturale Nocrich, cu sprijinul elevilor de la Şcoala gimnazială. Evenimentul a fost transmis de 2 ori la postul TV numit mai sus şi a contribuit la creşterea prestigiului comunei noastre.

În 21 iunie 2014, sub tutela Asociaţiei Culturale Nocrich, o echipă formată din dansatori, solişti vocali şi instrumentişti au reprezenatat comuna Nocrich la „ Ziua universală a iei,, la Roşia. Asociaţia a recompensat, din fonduri proprii, participanţii.

În 24 august 2014, cu ocazia sărbătorii „Fiii satului Ghijasa de Jos” ,Asociaţia Culturală Nocrich a prezentat programul cultural-artistic pe scena Căminului Cultural Ghijasa de Jos. Profesorul Mihuleţ Achim a contribuit şi la realizarea monografiei,, Ghijasa de Jos sat românesc în inima ţării”, scriind capitolul despre şcoală şi punând la dispoziţia autorului ( loan Gligor Stopiţă) materiale despre istoria veche a satului şi diverse documente istorice.

În 19 decembrie 2014 au fost premiaţi, cu câte o tabletă, cei mai buni 3 elevi din cl. V-VIII de la Şcoala gimnazială Nocrich. Cei care au primit tabletă în anii şcolari trecuţi au fost exceptaţi de la premiere. Fondurile au fost asigurate de Consiliul Local Nocrich.

În 19 decembrie 2014, Asociaţia Culturală Nocrich a organizat o expoziţie de covoare ţesute la război. Au fost acordate premii, atât pentru deţinătorii covoarelor cât şi pentru elevii implicaţi în activitate. Fondurile au provenit de la Asociaţia Culturală Nocrich.

În 26 decembrie 2014, cu fonduri asigurate de Consiliul Local şi Primăria Nocrich, s-a desfăşurat festivalul de colinde „Astăzi s-a născut Hristos”. Preşedintele Asociaţiei Culturale Nocrich, prof. Mihuleţ Achim a avut rol de mobilizare a formaţiilor din Hosman şi Fofeldea şi de prezentator al acţiunii.

 

În ziarul „Gazeta Hîrtibaciului” nr 104-ianuarie, prof. Mihuleţ Achim a prezentat mai multe evenimente din comună, sub titlul „Sărbătorile de iarnă, la Nocrich”.

 

Toate acțiunile enumerate, desfășurate la Căminul Cultural Nocrich, au rolul de a ridica prestigiul comunei și de a contribui la ridicarea nivelului de cultură și civilizație al locuitorilor ei.

 

Zilele culturale ale comunei

Festivalul de colinde 26.12.2014

 

 

Diplomă

 

 • ASOCIAŢIA SPORTIVĂ NOCRICH

Asociaţia Sportivă NOCRICH a fost înfiinţată în anul 2009, de către un grup de iubitori ai sportului din comună, coordonaţi de profesorul de educaţie fizică şi sport de la Şcoala gimnazială Nocrich. În anul 2014, asociaţia a participat la meciuri de fotbal în cadrul Ligii a V-a, Seria a II-a Sibiu, seniori, organizată de Asociţia Judeţeană de Fotbal Sibiu, competiţie la finalul căreia a obţinut locul 6. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea la Baza Sportivă din Nocrich, unde, în anul 2014, Primăria Nocrich a făcut o serie de reparaţii la tribune, gardul împrejmuitor şi băncile de rezerve.

 

Asociaţia mai desfăşoară activităţi sportive cu copiii din localitate şi organizează periodic campionate pentru juniori sau seniori între satele de pe Valea Hârtibaciului

 

Alte date de identificare: Telefon: 0269582145; 0741584791

 E-mail: gliganremus@yahoo.com

ADMINISTRATOR    GLIGAN REMU

TABEL NOMINAL CU JUCĂTORII LEGITIMAŢI ÎN ANUL 2014

NR CRT

NUME ŞI PRENUME

JUCĂTOR

ANUL NAŞTERII

NUMĂRUL LEGITIMAŢIEI

1

ADAM ALEXANDRU

1989

8107

2

ADAM IOAN FLORIN

1981

4998

3

BANEA IONUŢ ALEXANDRU

1990

10483

4

BANEA MIHAI

1994

12352

5

BODI CSABO

1981

4276

6

BUNEA  TOMA

1982

6667

7

CAROLEA ALEXANDRU

1989

8106

8

DUŢĂ ALEXANDRU

1997

12353

9

FAUR PETRIŞOR

1993

10484

10

GIURGIU ADRIAN

1989

12351

11

GLIGAN REMUS AUREL

1985

4277

12

GRECU ILIE

1988

8806

13

HABEAN NICOLAE

1989

9392

14

IACOB EUGEN

1990

12354

15

RAFAILĂ CLAUDIU NICOLAE

1981

3254

16

STOICA VASILE

1971

10482

17

ŞTEFAN AUREL

1993

10594

18

TATU EDUARD

1991

10485

19

ŢÂRLEA IOAN

1982

3646

 

 

 • Vecinătățile din Nocrich

 

In Nocrich există trei vecinătăți românești.:

 

 • Vecinătatea de la cruce

 • Vecinătatea viilor

 • Vecinătatea dealului

Funcționează sub conducerea unu ”tată de vecinătate” pe timp de un an.Tata de vecinătate se stabilește în ordinea datei de naștere(vârstă) și este ajutat de un secretar, ales de tata de vecinătate și de doi pârgari ( care sunt ajutoare ale tatei de vecinătate la orice activitate).

De Bobotează are loc adunarea vecinătății, stabilirea noului tată de vecinătate și petrecerea vecinătății timp de două zile.

Fiecare vecinătate se organizează separat.

Vecinătățile nu au activități comune dar, statutele vecinătăților și activitățile propriu- zise sunt asemanătoare.

In timpul anului vecinătățile pot desfășura, la propunerea tatălui de vecinătate, și alte activități:

 • lucrări la cimitirul satului

 • ajutor la construcții pentru membrii vecinătății

 • ședințe de schimbare a unor hotărîri stabilite anterior de vecinătate

 • ședinte de organizare a petrecerii de Bobotează

În cazurile de deces al unui membru al vecinătății, acesta se ocupă de toate activitățile legate de înmormantare, suportând o parte din cheltuieli.

 • Biblioteca comunală

 

Biblioteca Comunală Nocrich este o instituție de informare și documentare care oferă acces egal și nelimitat la resursele info-documentare pentru toți utilizatorii.

Pentru a-și desfășura cu succes activitatea, pentru a promova imaginea bibliotecii, biblioteca lucrează în parteneriat cu instituțiile de învătamânt din teritoriu,sprijinind procesul de studii ale elevilor din comunitate.

Datorită modificărilor în programele de învățământ,a sporit necesitatea unui alt tip de informație,a altor genuri de lucrări:elaborarea de referate pe diverse teme,realizarea proiectelor,scrierea eseurilor,alcatuirea portofoliilor, prezentarea referințelor bibliografice.

Cu ajutorul programului Biblionet, Biblioteca Nocrich vine în sprijinul elevilor,oferindu-le posibilitatea de informare și elaborare de documente necesare pentru școală și nu numai.

Din serviciile oferite utilizatorilor putem aminti:

 • imprumutul de publicații

 • consultarea documentelor în sala de lectură

 • servicii oferite pe baza accesului gratuit la Internet

Rolul și funcțiile bibliotecii

Dacă în trecut, biblioteca avea doar rolul de a păstra și conserva documentele în timp, în epoca modernă biblioteca își amplifică rolul și funcțiile devenind izvor de cultură și informare a utilizatorilor cu noutățile din toate domeniile.

În cadrul societății informaționale, biblioteca are rol de importanță strategică, mai mult ca oricând, biblioteca deține un rol important în activitatea de colectionare, păstrare și conservare a valorilor spirituale, materializate sub forma de documentare, purtătoare de informații puse în slujba cunoașterii .

Rolul social al bibliotecii și al bibliotecarilor este să satisfacă nevoia de informații și informare a utilizatorilor.

Privită ca o instituție cu sarcini și atribuții în sfera vieții culturale, biblioteca întrunește funcții pe baza cărora i se stabilesc locul și rolul în cadrul sistemului cunoașterii umane.Între funcțiile esențiale care o definesc, amintim:

 • funcția de constituire și dezvoltare a colecțiilor;

 • funcția de organizare și prelucrare a documentelor, după norme și standarde de biblioteconomie;

 • funcția de organizare a activităților de lectură și studiu;

 • funcția de păstrare și restaurare a documentelor incluse în colecțiile unei biblioteci.

Cantitatea de informaţie creşte şi avem de a face cu o explozie de informaţii. De asemenea, ne confruntăm cu o creşterea a ofertelor de documente electronice, precum şi a necesarului de echipamente adecvate pentru a le citi.

De asemenea, cum bine se ştie şi în biblioteca noastră putem beneficia de tehnologia informaţionala prin programul Biblionet,unde biblioteca a fost dotată cu calculatoare .

Pentru satisfacerea cerinţelor este necesară însă stabilirea unei legături şi a unui dialog permanent între bibliotecă,bibliotecar,utilizator.

 • Conservarea colecțiilor

Conform raportului statistic CULT.1 din 2014 au fost inregistrate un numar de 9709 unități de evidență bibliotecară, în valoare de 11.553,23 lei existente la sfârșitul anului.

 • Achizitii:

Din motive financiare în cursul anului nu s-a achiziționat nici un document.

 • Utilizarea colectiilor:

  • Utilizatori înscriși -514

  • noi înscriși-106

  • vizați -408

  • După ocupație

   • profesii intelectuale-9

   • tehniceni,maiștri si funcționari -23

   • muncitori-124

   • elevi -185

   • studenți -7

   • pensionari -24

   • casnice -78

   • șomeri-14

   • țărani-16

   • fără ocupație-34

  • După vârstă

   • sub 14 ani -152

   • 14-25ani-132

   • 26-40 ani -123

   • 41-60 ani -87

   • peste 61 ani -20

  • După sex

   • masculin -195

   • feminin-319

 • Total tranzacții de referință realizate

  • Total documente difuzate:-3183

  • Publicații pentru copii-1111

  • Total vizite efecuate -1986

  • Utilizatori ai programului Biblionet -457

 • Participanți la proiecte și acțiuni culturale desfășurate în cadru Bibliotecii

 • 381 participanți

Activitati culturale și de promovare ale Bibliotecii :

In anul 2014 biblioteca a colaborat și realizat activități cu elevii școlii din Nocrich ,în incinta bibliotecii unde a pus la dispozitie logistica necesară desfașurării activităților ce s-au derulat în decursul anului.

 IANUARIE

FARAGO, ELENA (1878–1954) poetă; 60 ani de la moarte„ Poeziile copilăriei cu Elena Farago” 06.01.2014

EMINESCU, MIHAI (1850–1889) poet, prozator, publicist, jurnalist- 164 ani de la nastere„Medalion literar”„Ora poveștilor”basme de Mihai Eminescu -vizionare video 13.01-17.01 2014

EPOCA CEAUSESCU „Amintiri din -EPOCA DE AUR”21.01.2014

EFTIMIU, VICTOR (1889–1972) scriitor, academician; 125 ani de al naștere 23.01.2014

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE-1859„Pagini din istoria României”24.01.2014

FEBRUARIE

CONACHI COSTACHE (1778–1849) poet, traducator; 165 ani de la moarte

CAZIMIR OTILIA (1894–1967) poetă; 120 ani de la nastere „Recital de poezie”

BARBU EUGEN (1924–1993) scriitor, academician; 90 ani de la naștere Biografie,viata,opera.

„DRAGOBETELE-Cap de primavară-Logodna pasărilor!”

„IN LUMEA CÂRȚILOR”-VIZITA GHIDATA

MARTIE

ZIUA MARTISORULUI

ION CREANGA-177 ani de la nastere „Creangă si tărâmul de poveste”-vizionare video

ZIUA INTERNATIONALA A FEMEII

„Ghiocei pentru mama”-recital de poezie

„La multi ani,iubită mamă!”-cea  mai frumoasă scrisoare adresată mamei

 MACEDONSKI, ALEXANDRU (1854–1920) scriitor; 160 ani de la naștere Expoziție de carte

ZIUA MONDIALA A POEZIEI „DOR DE PRIMĂVARĂ”-Recital de poezie

„ CARTEA ,CALCULATORUL,BIBLIOTECA” Program educativ pentru copii

APRILIE

ZIUA MONDIALĂ A PĂCĂLELILOR „Legenda lui 1Aprilie-Păcăleli și Păcălici”

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII PENTRU COPII     „Poveștile copilăriei mele”

ZIUA SĂNĂTĂŢII „Sfaturi importante pentru sănătatea ta”

MINULESCU, ION (1881–1944) poet, prozator, dramaturg; 70 ani de la moarte  „Medalion literar”

SFINTELE PAȘTI

„Tradiții și obiceiuri pascale la români” „Vine,vine iepurașul” „Sărbătorile pascale în imagini”

ZIUA BIBLIOTECARULUI DIN ROMÂNIA „Din suflet cititorilor nostri”

MAI

„INFLORESC GRADINILE” Expoziție de desene

ZIUA EUROPEI „Intinerare muzicale europene”

PLEDOARIE PENTRU CARTE ȘI LECTURĂ INTR-O LUME INFORMATIZATA

„Cartea și rolul ei în educație”

BALZAC, HONORÉ DE (1799–1850) scriitor francez; 215 ani de la naștere  Biografie,viața, opera

         „MEDALION LITERAR „-LUCIAN BLAGA

LUMEA IN CULORI PRIN OCHIUL DE COPIL „In armonie cu natura….”Expoziție de pictură

IUNIE

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI „Suflet de copil”

PROGRAM EDUCATIV PENTRU COPII „Dezvoltarea capacitatii mentale”-joc de cultură generală

EMINESCU, MIHAI (1850–1889) poet, prozator, publicist, jurnalist- 125 ani de la moarte

„In memoria lui Eminescu”

CALINESCU, GEORGE (1899–1965) critic si istoric literar, poet, prozator- 115 ani de la naștere

Biografie,viața,opera

„SERBAREA ABECEDARULUI” Recital de muzică și poezie

„LA FINAL DE AN ȘCOLAR” Dialog cu cititorii

IULIE-AUGUST

PROGRAM SPECIAL DEDICAT COPIILOR PENTRU VACANȚA DE VARĂ „Biblio….vacanța”

SEPTEMBRIE

SUNĂ CLOPOȚELUL „Prima zi de școală”dialog cu cititorii

„IMPRESII DE VACANȚĂ”Dezbatere cu elevii cititori

BACOVIA, GEORGE (1881–1957) poet; 133 ani de la naștere  Biografie,viața,opera

„AZI PITIC MÂINE VOINIC” Seară literară-cartea pentru copii

OCTOMBRIE

„VITRINA NOUTĂȚILOR” Expoziție de carte

ZAMFIRESCU, GEORGE MIHAIL (1898–1939) scriitor; 75 ani de la moarte  Biografie, viața ,opera

„A RUGINIT FRUNZA DIN VII”Concurs de desene

„DIMINEATA DE BASM” Oglinda fermecată-vizionare video

BIBLIOTECA-CALCULATOR-INTERNET „Hai pe net!”

BIBLIOTECA O LUME …DE POVESTE „Locul cu povești și lumea poveștilor”-vizionare video

„INTÂLNIRE DE HALLOWEEN”

 NOIEMBRIE

  „OMUL DE CARIERĂ –OMUL DE SUCCES” Masă rotundă

  „INFRUNTÂND NATURA DEZLĂNȚUITĂ”  Fotografia –imagini inedite

ANGHEL, DIMITRIE (1872–1914) poet; 100 ani de la moarte Expoziție de carte

„DE LA FILM MUT LA 3D”

  VLAHUŢA, ALEXANDRU (1858–1919) scriitor, academician; 95 ani de la moarte /19

Expozitie de carte

CASSIAN, NINA poetă, eseista, traducătoare; 90 ani de la naștere /27 nov Medalion literar

DECEMBRIE

ZIUA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

„Unirea cea Mare”-Expozitie de carte

„Povești la gura sobei-Crăiasa Zăpezii” Vizionare video

„IARNA PE ULIȚĂ”    Concurs de desene

„COLINDE LA BIBLIOTECĂ PENTRU MOȘ CRĂCIUN” Tradiții de sărbători la Români

 

 O prezentare a bibliotecii , a activității cultural educative și a satului Nocrich este și pe pagina  bibliotecii pe internet https://www.facebook.com/biblioteca_nocrich ,unde sunt postate articole și fotografii.

 

Activitatea de informatizare

 

 

TNT COMPUTERS SRL este unitatea care asigură softul tuturor activităților din cadrul primăriei comunei Nocrich.

Au fost upgradate  programele de buget, contabilitate , salarii , gestiune, declarații (112, 205, etc), programe finanțe , program taxe si impozite, program pentru registrul agricol , urbanism ,asistență socială, control intern, toate cu actualizari la zi conform legilor în vigoare  și programe antivirus pentru protecția calculatoarelor.

A fost instalat un nou certificat digital necesar pentru operațiunile de efectuare a licitațiilor prin sistemul SEAP de pe pagina de internet www.e-licitatie.ro  și s-a procedat si la publicarea în cadrul acestui sistem a anunturilor de achizitii noi precum și la publicarea rezultatului procedurii după finalizarea acesteia.

S-au desfăşurat activităţi de backup a unor programe importante din cadrul primăriei cum ar fi programul de taxe si impozite, programul de la Registrul Agricol dar și activități de   întreţinere şi îmbunătăţire a performanţelor reţelei de calculatoare din cadrul Primariei Nocrich.

                 S-a realizat actualizarea periodică a site-ului web al Primariei Nocrich.

Alte activităţi:

 • evaluarea necesităţilor privind dotarea hardware necesară activităţii de întreţinere a reţelei de calculatoare;

 • evaluarea stadiului de licenţiere a aplicaţiilor software utilizate în cadrul instituţiei şi efectuarea demersurilor către Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru obţinerea licenţelor necesare;

 • lucrări de intervenţie pe echipamentele I.T. în vederea remedierii problemelor apărute şi asigurării funcţionării acestora la parametri optimi;

 • actualizarea inventarului de echipamente I.T. şi stabilirea propunerilor pentru achiziţii pentru următorii 3 ani în acest domeniu;

 • actualizarea aplicaţiilor de legislaţie (Legex.ro) de pe internet, precum şi a bazelor de date a antivirusului;

 • asigurarea funcţionării optime a serviciilor de acces Internet şi poştă electronică la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul Primariei Nocrich;

 • monitorizarea tututor calculatoarelor și imprimantelor şi efectuarea intervenţiilor necesare în scopul funcţionării acestora în parametri optimi;

 • lucrări de intervenţie pe echipamentele I.T. în vederea remedierii problemelor apărute şi asigurării funcţionării acestora la parametri optimi, colaborarea cu reprezentaţii firmei care asigură service-ul echipamentelor I.T. în acest sens;

 • acordarea de către salariații TNT COMPUTERS de consultanță și asistență tehnică pentru utilizarea aplicațiilor de catre  salariații primăriei.

Au fost menținute și periodic verificate  adresele de e-mail atat pe domeniu propriu cat si pe site-ul  www.yahoo.com  ,astfel încât orice schimbare de furnizor nu va impune si schimbarea adreselor.

Compartimentul taxe și impozite

 

În temeiul art.36 alin(2) lit.b , alin (4) lit. a si art.45 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 republicată a admnistrației publice locale , având în vedere prevederile art.248 -295 din Codul fiscal (Legea  nr.571/2003 ) privind impozitele si taxele locale cu modificările și completările ulterioare , Consiliul local al comunei Nocrich  a adoptat Hotararea nr. 3 din 24.01.2014 ,privind  stabilrea impozitelor și taxelor locale, cu aplicare de la 01.01.2014.

      Prezentăm situația privind gradul de colectare a unor venituri proprii pe anul 2014 .

Drepturi Stabilite 2014 mii lei Încasări Realizate 2014 mii lei Procent
1.Impozit pe clădiri personae fizice 54 47 86,78
2.Impozit pe clădiri personae juridice 161 161 100,00
3.Impozi pe teren personae fizice 26 22 85,69
4.Impozit pe teren personae juridice 26 26 100,00
5.Impozit pe teren extravilan 235 220 93,00
6. Impozit mijloace de transport pers.fizice 47,30 35 83,49
7. Impozit mijloace de transport pers.juridice 7,40 7,40 100,00
8.Venituri din concesiuni și închirieri 43,23 37,89 87,64

 

Pentru anul 2014 s-au înregistrat rămășițe la impozite și taxe persone fizice în sumă de 112.282,92  lei ,iar la personae juridice în sumă de 7286,56 lei .

In cursul anului 2014 au fost înregistrate în evidența noastră un număr de 60 autoturisme și un camion peste 12 to.

 

 

Resurse umane

Având în vedere că reforma în administrația publică se bazează în mare masură pe dezvoltarea unui corp al funcționarilor publici unitar, profesionist, competent , capabil să facă față problemelor  specifice,o atenție deosebită a fost acordată în anul 2014 activității de organizare promovare și salarizare din cadrul  resurselor umane.

Au  fost întocmite  documentații  în vederea avizării de către Agentia Nationala a

Funcționarilor Publici a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nocrich.

Statul de funcții și organigrama comunei Nocrich sunt compuse din:

-2 demnitari(primar şi viceprimar),

-5 funcţionari publici(secretar,un contabil,asistent social,un casier,un inspector financiar.)

-10 salariaţi contractuali(şeful SVSU,doi șoferi,patru muncitori,bibliotecar, guard,consilier primar.)

-avem angajaţi 8 asistenţi personali

 

Relații cu publicul, acces la informații publice

 

În cadrul activității de relații cu publicul, în perioada de referință au fost înregistrate, repartizate și soluționate, conform dispoziției Ordonanței Guvernului nr.27/2002, cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, petiții  primite de la cetățeni din  comuna Nocrich cât și din alte localități , care au fost analizate și  rezolvate în totalitate, la care au fost trimise și răspunsuri scrise  în termenele stabilite de lege.

Cetățenilor din comuna Nocrich cât și cetățenilor din alte localități care au solicitat rezolvarea diferitelor probleme la nivel local ,s-au acordat audiențe . Menționez că majoritatea audiențelor  au făcut referire la aplicarea legilor fondului funciar cât și la problemele sociale, însă în anul 2014  s-a constatat reducerea  numărului total de audiențe față de anii anteriori, deoarece multe din probleme au fost rezolvate direct la fața locului , în afara problemelor care  le-am adus în discuție lunar  cu ocazia ședintelor ordinare  iar  dacă a fost necesar  s-au rezolvat în consiliul local prin  adoptarea de hotărâri.

De asemenea au fost  soluționate  cererile  cetățenilor  din comuna Nocrich cât și din  alte localități, care au solicitat eliberarea unor adeverințe ,certificate sau copii după  documente din evidența instituției,iar la registratura generală au fost  înregistrate multe adrese .

În vederea respectării Legii nr.52/2003 privind transparența decizională,toate proiectele  de acte normative adoptate  au fost anunțate în mod public  prin afișare la sediul instituției .

Conform  Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes  public, nu au fost înregistrate reclamații administrative și nici  plângeri  adresate instanței de judecată.

 

În cadrul Școlii Gimnaziale Nocrich

Va prezentam Bugetul de cheltuieli al Scolii gimnaziale Nocrich pentru anul 2014, in cuprinsul caruia sunt detaliate pe structura clasificatiei economice si functionale, sumele planificate initial prin HCL 8 / 31.01.2014 si realizate la 31.12.2014, conform tabelului anexat:

                                                                                                      Tabel nr.1

 

Nr.

crt.

 Natura cheltuielilor

Prevederi

An 2014

  mii lei

Realizat

An 2014

  mii lei

 Observatii

01

Total cheltuieli

1.404,73

1.705,86

   majorare

02

Sectiunea de Functionare

1.404,73

1.606,04

03

Cheltuieli curente cod 01

1.404,73

1.606,04

04

Chelt.de personal cod 10

  972,73

1.229,64

05

Bunuri si servicii  cod 20

  395,20

   339,76

   reducere

06

Bunuri si serv. cod 20.01

  241,58

    214,37

07

Furnituri birou  20.01.01

    10,40

       5,18

08

Mat.curatenie    20.01.02

      3,24

       3,52

09

Incalzit,ilum.      20.01.03

    85,00

     79,57

10

Salubritate         20.01.04

      2,50

        9,47

11

Carburanti         20.01.05

    35.00

     29,36

12

Piese de schimb 20.01.06

      5,52

     21,42

13

Posta-telf.-tv.       20.01.08

    22,92

     20,65

14

Mat.de function.20.01.09

    39,00

     26,03

15

Alte bunuri-serv20.01.30

    38,00

     19,17

16

Repar. curente cod 20.02

    78,75

     38,35

17

Ob.de inventar cod 20.05

      7,20

     16,61

18

Deplasari          cod 20.06

    60.00

     59,03

19

Carti-publicat. cod 20.11

      3,62

       1,45

20

Preg.profesion.cod 20.13

      1,05

       2,38

21

Prot.muncii     cod 20.14

      3,00

        3,00

22

Alte cheltuieli  cod 20.30

      0,00

       4,57

23

Alte ch.-Burse      cod 59

    36,80

     36,64

24

Sectiunea de dezvoltare

       –

    102,76

25

Active  fixe            cod 71

       –

    102,76

majorare

26

Plati ani precedenti (CM)

        –

      -2,94

        Mentionam urmatoarele:

 • pe parcursul anului s-au facut economii la bunuri si servicii, in timp ce au crescut sumele allocate pentru investitii prin rectificari, avand ca obiective reabilitarea termica si amenajarea grupurilor sociale de la structura Hosman.

 • la sfarsitul anului 2014, Scoala gimnaziala Nocrich a inregistrat provizioane reprezentand plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti (cf. Legii 221/2008 si Legii 118/2010) avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in cuantum de 784.021 lei. In anul 2014 s-au achitat provizioane in suma de 260.314 lei, suma totala platita la nivelul anilor 2012-2014 fiind de 330.424 lei.

 • la 31.12.2014 nu sau inregistrat plati restante.

 

       DIRECTOR ,                                                      CONTABIL SEF,

     Prof.  Nicoara Ionela Luiza                                           Nan Marius Lucian

Activitatea Poliției Locale pe anul 2014

 

 

Postului de Poliție, având ca obiectiv asigurarea ordinii și liniști publice, conform planului de ordine și siguranță publică a comunei NOCRICH a înregistrat:

 • Un număr de 200 dosare de cercetare penală din acestea fiind soluționate un număr de 175, care au avut obiect infracțiuni contra persoanei, respectiv loviri sau alte violențe, amenințări, furturi din avutul privat, infracțiuni rutiere, infracțiuni silvice.

 • Au fost înregistrate și soluționate un număr de 35 de petiții, care au avut ca obiect certuri intrafamiliale sau scandaluri în locuri și localuri publice de pe raza de competență.

 • Au fost aplicate un număr de 242 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe fiind aplicate la Legea nr.61/1991-r, privind ordinea și liniștea publică, sancțiuni la regimul rutier, silvic, Legea nr. 12/1990, pe linie de evidența populației.

 • Pe linia prevenirii și combaterea faptelor de violență sau de altă natură în cursul anului 2014, lucrătorii Postului de  Poliție Nocrich au desfășurat un număr de 90 de patrulări pe timpul nopții, în locurile și localurile de alimentație publică, în cartiere mărginașe locuite în mare parte de rromi.

 • În școlile de pe raza de competență au fost organizate mai multe ședinte  cu elevii, iar cu această ocazie, au fost prelucrate normele privind respectarea ordinii și liniștii publice în locus și localuri publice, respective în școală pe parcursul orelor de curs, reguli ce trebuie respectate de participanții la traffic, în special de elevi, atunci când se deplasează de acasă la școală și de la școală acasă. De asemenea polițiștii au participat la o serie de acțiuni și evenimente școlare.

 • În evidențele noastre în cursul anului au fost înregistrate un număr de 20 de stări conflictuale. Au fost luate măsuri de sancționare contravențională, de asemenea fiind întocmite și dosare de cercetare penală pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe sau amenințări împotriva celor implicați în aceste stări conflictuale.

ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Activitatea de audit intern se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii 672/2002, actualizată și HOTĂRÂRE nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie esenţială a managementului comunei Nocrich, iar cooperarea în asigurarea serviciilor de audit intern reprezintă o oportunitate în atingerea acestui deziderat, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre entităţi.

Acordul de cooperare , pe baza căruia  se desfășoară auditul intern facilitează asigurarea serviciilor, pentru fiecare entitate publică participantă la acord, urmărindu-se crearea unei relaţii profesionale de cooperare pentru minimizarea eforturilor umane, materiale şi financiare şi maximizarea aportului activităţii de audit la realizarea obiectivelor entităţii.

Părțile acordului de cooperare sunt formate din comunele: Alțîna, Chirpăr, Iacobeni, Nocrich și Vurpăr. În baza acordului de cooperare entităţile participante se angajează la o colaborare pe termen lung care să asigure o mai mare sustenabilitate şi coerenţă în realizarea activităţilor de audit intern.Menționăm că auditor intern, este Matei Ana Alexandrina, auditor financiar.

PRIMAR VIȘA IONEL