Anunturi

  Anunț prealabil Nocrich (163,5 KiB, 151 hits)

  ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE INSP. CONTABIL (422,5 KiB, 186 hits)

  Anunt. Modernizarea retelei de drumuri de interes local (311,6 KiB, 332 hits)

PRIMĂRIA COMUNEI NOCRICH
PRINCIPALĂ, NR. 274
JUD. SIBIU, 557165
TEL: 0269582102
FAX: 0269582144

Nr. 3969 / 19.07.2016

ANUNT

PRIVIND REZULTATUL SELECTIEI PARTENER

IN VEDEREA ELABORĂRII ŞI DEPUNERII CERERII DE FINANŢARE AFERENTE UNUI PROIECT

ÎN CADRUL POCU 2014-2020, A.P. 4, O.S. 4.1

  Primăria Comunei  Nocrich a derulat in perioada 4 – 19.07.2016 procedura de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei discriminări” Prioritatea de investitii 9.ii Integrarea socio-economică a comunitătilor marginalizate, cum ar fi romii.Obiectiv specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie ti excluziune socială din comunitătile marginalizate în care există populatie apartinând minoritătii rome, prin implementarea de măsuri integrate.

 

  1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante: PRIMĂRIA COMUNEI  NOCRICH, str. PRINCIPALĂ, NR. 274, JUD. SIBIU, CP 557165, TEL: 0269582102, FAX: 0269582144

 

  1. Procedura de atribuire aplicată: In organizarea si desfasurarea procedurii de selectie pentru elaborarea şi depunerea cererii de finanţare aferente unui proiect, în cadrul POCU 2014-2020, A.P.4, O.S.4.1, PRIMĂRIA COMUNEI NOCRICH a respectat procedura descrisa in Ghidul POCU Conditii Generale – „Orientări privind accesarea finantărilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020”, sectiunea „4.1.4. Selectia partenerilor”;
  2. Categoria, descrierea şi cantitatea serviciilor prestate: Selectare unui partener in vederea vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul POCU 2014-2020, A.P. 4, O.S. 4.1

 

  1. Data publicarii anuntului cu rezultatul procedurii de selectie: 19.07.2016
  2. 5. Numărul de oferte primite: S-a primit 1 oferta.

 

  1. Denumirea şi adresa ofertantului câştigător: SC MPA SRL , Strada Turismului nr 1, SIBIU, judeţul SIBIU, telefon 040 269213907, fax 040 269213457, office@mpa-sibiu.ro, obtinand un punctaj de 80 PUNCTE;

 

  1. 7. Data publicării anunţului de intentie: 07.2016

 

  1. Cadrul legal al achiziţiei:

– O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

 – H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

– OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

–    METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanţare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020

– Ghidul POCU Conditii Generale – „Orientări privind accesarea finantărilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020”

– Ghid Conditii Specifice – Axă prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei ti a oricărei discriminări” Prioritatea de investitii 9.ii Integrarea socio-economică a comunitătilor marginalizate, cum ar fi romii.Obiectiv specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie ti excluziune socială din comunitătile marginalizate în care există populatie apartinând minoritătii rome, prin implementarea de măsuri integrate.